Átlalános szerződési feltételek


 

A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a felhasználók és a Mazda Motor Europe GmbH, Hitdorfer Straße 73, 51371 Leverkusen, Németország (a továbbiakban "Mazda") közötti kapcsolatot a Mazda Motor Europe által a http://www.mazda-press.com internetes portálon (a továbbiakban "Mazda sajtóportál" vagy "weboldal") keresztül nyújtott információkkal kapcsolatban.

Kérjük, hogy a Mazda Sajtóportál használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A Weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrált-e vagy sem.

A feltételek módosítása

A nem regisztrált felhasználókra a jelen Általános Szerződési Feltételek a weboldal használata esetén a mindenkori hatályos változatban érvényesek. A weboldalon regisztráló felhasználók esetében a Felhasználási feltételek a regisztráció időpontjában aktuálisan érvényes változatban érvényesek. A Felhasználási feltételek változásait a regisztrált felhasználóknak e-mailben és/vagy a weboldalon jelentjük be. A módosított Felhasználási feltételek hatályba lépéséhez a felhasználó jóváhagyása szükséges. Abban az esetben, ha a felhasználó nem ért egyet a módosításokkal, fenntartjuk a jogot a használati jogviszony megszüntetésére.

Regisztráció

A Mazda sajtóportálon való regisztráció újságírók és a média képviselői számára van fenntartva. A felhasználó vállalja, hogy érvényes és teljes körű információkat ad meg, és a regisztráció során nem sérti harmadik fél tulajdonában lévő jogokat. Harmadik felek jogainak megsértése például akkor áll fenn, ha harmadik felek személyes adatait vagy egyéb adatait, pl. nevét vagy e-mail címét hozzájárulásuk nélkül használják fel. A többszörös regisztráció nem megengedett. Ha a felhasználó által megadott adatok az első regisztrációt követően megváltoznak, a felhasználó beleegyezik, hogy a felhasználói mezőjében haladéktalanul kijavítja vagy frissíti az adatokat.

Jelszóhasználati és felelősségi szabályok

A regisztrált felhasználóknak szigorúan bizalmasan kell kezelniük a felhasználónevet és a jelszót, és biztosítaniuk kell, hogy illetéktelenek soha ne férjenek hozzá. A felhasználó kizárólagos felelőssége a jelszó visszaélés elleni védelme. Ha a felhasználó felfedezi, hogy jelszava illetéktelenek előtt ismert, vagy más visszaélési kockázat áll fenn, erről haladéktalanul értesítenie kell a Mazdát. A Mazda ezután megteszi a megfelelő lépéseket a kérdéses jelszó letiltására. A Mazda nem vállal felelősséget a jelszavakkal való visszaélésből eredő veszteségekért vagy károkért, kivéve, ha a visszaélést a Mazda vagy a Mazda törvényes képviselője vagy megbízottja súlyos gondatlansága vagy szándékossága okozta.

Hozzáférhetőség

A Mazda nem garantálja, hogy ez a Mazda Sajtóportál mindig elérhető és problémamentes lesz. Ez különösen akkor érvényes, ha a Mazda Sajtóportálhoz való hozzáférést a Mazda ellenőrzési körén kívül eső problémák befolyásolják. A Mazda azonban igyekszik késedelem nélkül orvosolni a hozzáférési problémákat, amennyire ez technikailag és működésileg lehetséges.
A Mazda fenntartja a jogot arra is, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggessze vagy korlátozza a Mazda Sajtóportál egészének vagy részeinek működését vagy szolgáltatását.

Szerzői és szomszédos jogok

Ez a Mazda sajtóportál törvény által védett cikkeket, adatokat, videókat, fényképeket és egyéb információkat (a továbbiakban: "Információk") tartalmaz. A felhasználó kizárólag újságírói/szerkesztői célokra töltheti le vagy használhatja fel a Mazda Sajtóportálon elérhető információkat. Abban az esetben, ha a jogtulajdonos csak korlátozott időtartamra, vagy egy bizonyos és korlátozott területre adta meg a felhasználási jogokat, az Információ megfelelő értesítéssel van ellátva. E korlátozott időtartam lejárta után az információk a fent említett célokra már nem használhatók fel. Ha az Információ felhasználása egy bizonyos területre, pl. Európára korlátozódik, a felhasználó az Információt ezen túl nem használhatja. Az Információ más célú felhasználása vagy hasznosítása - különösen a sokszorosítás, megváltoztatás vagy a szerkesztői tudósításon kívüli kiadványokba vagy weboldalakra való felvétel - csak a Mazda vagy az érintett Információ jogtulajdonosának előzetes írásbeli engedélyével engedélyezett. Ez vonatkozik a Mazda sajtóportál tartalmának bármilyen formában történő újraelosztására vagy továbbítására is.

A Mazda Sajtóportál jogosulatlan használata és/vagy a Mazda Sajtóportálról származó információk jogosulatlan továbbítása a Mazda kártérítési igényét vonhatja maga után a felhasználóval szemben, és akár bűncselekménynek is minősülhet. A felhasználó nem hozhat létre linkeket a Mazda Sajtóportálon, illetve nem keretezheti a Mazda Sajtóportál egészét vagy bármely részét.

A Mazda Sajtóportál tartalma és információi szellemi tulajdonjogok tárgyát képezhetik. Ezek a jogok (különösen a szerzői jogok, név- és védjegyjogok) kivétel nélkül a Mazda Motor Europe/Mazda Motor Corporation vagy szerződéses partnereink tulajdonában maradnak.

Felelősség

A Mazda korlátlan felelősséget vállal a Mazda Sajtóportálhoz vagy annak egyes tartalmaihoz való hozzáférés vagy azok használata által okozott veszteségekért vagy károkért, ha azt a Mazda vagy a Mazda törvényes képviselője vagy megbízottja szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta. Ez vonatkozik a halálos kimenetelű, halálos sérülésből, testi sértésből vagy egészségkárosodásból eredő károkra is.

A Mazda vagy a Mazda törvényes képviselője vagy megbízottja által a lényeges szerződéses kötelezettségek gondatlan megszegéséből eredő károkért való felelősség a tipikusan előrelátható veszteségre korlátozódik. A Mazda további felelőssége, különösen a nem lényeges szerződéses kötelezettségek egyszerű gondatlanságból történő megszegéséből eredő károkért, kizárt.

A fenti felelősségkizárások és korlátozások nem vonatkoznak arra az esetre, ha a Mazda a Mazda Sajtóportál használatával kapcsolatban garanciát vállalt és/vagy rosszhiszeműen járt el. A Mazda termékfelelősségre vonatkozó jogszabályok szerinti felelősségét a fenti rendelkezések nem érintik.

A felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik abban az esetben, ha nem tartja tiszteletben a szerzői és egyéb jogokat, és az információkat más módon használja fel, vagy jogosulatlan személyeknek továbbítja.

Tartalomszolgáltatás

A letöltési célú tartalom ingyenes rendelkezésre bocsátása nem hoz létre szerződéses kapcsolatot a Mazda és az adott felhasználó között.

Felelősség a tartalomért

Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy az Információk közzétételét előzetes írásbeli értesítés nélkül megváltoztassuk, felfüggesszük vagy véglegesen megszüntessük. Ebből a felhasználónak a Mazdával szemben semmilyen követelése nem keletkezik.

Ha a felhasználó adatokat és információkat ad meg ezen a Mazda Sajtóportálon, teljes felelősséggel tartozik azokért. A felhasználó teljes mértékben mentesíti a Mazdát az általa bevitt tartalom és adatok alapján harmadik fél által támasztott igényekkel szemben (pl. szerzői vagy védjegyjogok megsértése miatt), kivéve, ha ezekért nem ő a felelős.

A Mazda nem vállal felelősséget a Mazda Sajtóportálon keresztül harmadik féltől származó információk és tartalmak pontosságáért vagy teljességéért. Azokat az információkat, amelyek nem a Mazda saját adatai, de a Mazda Sajtóportálon keresztül elérhetők és lehívhatók, a Mazda nem ellenőrzi, különösen azt nem, hogy tartalmaznak-e káros szoftvert (pl. vírusokat). A Mazda azonban szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez, és fenntartja a jogot a tartalom felülvizsgálatára és eltávolítására.

Bár a Mazda folyamatos erőfeszítéseket tesz a Mazda Sajtóportál vírusmentességének megőrzése érdekében, nem tud garanciát vállalni vagy felelősséget vállalni arra, hogy a Mazda Sajtóportál folyamatosan vírusmentes. Az adatok, szoftverek vagy dokumentációk letöltése előtt a felhasználónak saját védelme érdekében, valamint a Mazda Press Portal vírusfertőzésének megelőzése érdekében ésszerű biztonsági óvintézkedéseket kell tennie, és megfelelő víruskereső programokat kell használnia.

A Mazda sajtóportálon található adatokat és információkat a Mazda legjobb tudása szerint állította össze, de nem garantálhatóan. A Mazda nem garantálja, hogy a jelen Mazda Sajtóportálon szereplő adatok és információk teljesek és pontosak.

Ez a Mazda Sajtóportál tartalmazhat linkeket és/vagy hivatkozásokat harmadik felek weboldalaira. A Mazda nem vállal felelősséget ezen más weboldalak tartalmáért, és nem teszi magáévá azokat és/vagy azok tartalmát, mivel nincs befolyása a hivatkozott tartalomra és információkra, és nem ellenőrzi azokat rendszeresen. Ennek megfelelően a Mazda nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó információk minőségéért, pontosságáért és/vagy teljességéért, ha az információk kifejezetten harmadik fél információjaként szerepelnek ezen a weboldalon. Ez kifejezetten vonatkozik minden olyan információra és tartalomra, amelyet a Mazda sajtóportál felhasználói és/vagy a Mazda márkakereskedők adnak meg.

A Mazda nem vállal felelősséget a Mazda Sajtóportál felhasználója által a saját rendszerébe letöltött és beillesztett fájlok használata által közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségekért vagy károkért.

Az Általános Szerződési Feltételek megsértése

A Mazda fenntartja a jogot, hogy törölje a felhasználó által közzétett vagy a felhasználónak tulajdonítható tartalmakat, amennyiben a felhasználó megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Mazda fenntartja továbbá a jogot, hogy a felhasználót ideiglenesen vagy véglegesen kizárja a Mazda sajtóportál használatából. Ez vonatkozik azon személyek felhasználói fiókjaira is, akik már nem tartoznak a célcsoporthoz ( újságíró vagy a média képviselője stb.).

A felhasználó felelőssége

A jelen Általános Szerződési Feltételek vétkes megsértése esetén a felhasználó felelős a Mazdával szemben minden közvetlen és közvetett kárért. Bármilyen jogsértés esetén a felhasználó teljes mértékben kártalanítja a Mazdát, annak jogi képviselőit vagy megbízottait minden harmadik fél által támasztott követeléssel szemben. A további követelések joga fenntartva marad.

Határidő és megszüntetés

A használati jog határozatlan időre szól, és azt a felhasználó vagy a Mazda bármikor szabályszerűen felmondhatja.

A lemondásról szóló értesítést e-mailben kell elküldeni a mazda-press@mazdaeur.com címre.

A lemondás beérkezése után a Mazda törli a felhasználói fiókot.

Záró rendelkezések

A felhasználás alapvető jogára kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak. A nemzetközi és/vagy ENSZ-egyezmények alkalmazása kifejezetten kizárt.

Abban az esetben, ha a jelen szerződés bármely rendelkezése bármilyen okból részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, ez a végrehajthatatlanság vagy érvénytelenség nem érinti a fennmaradó rendelkezések végrehajthatóságát vagy érvényességét.